دکتر مریم شریفی

بایگانی مراقبت بعد از تزریق چربی

مراقبت بعد از تزریق چربی
جوانسازی

مراقبت بعد از تزریق چربی

تزریق چربی، همچنین به عنوان پیوند چربی یا انتقال چربی نیز شناخته می شود. این روش زیبایی  چربی را از مناطقی که چربی اضافی دارند