کار سینوم التهابی پستان

کار سینوم التهابی پستان تظاهر این کارسینوم به شکل التهاب حاد پستان توام با قرمزی و ادم است در صورتی که اریتم و ادم بیش از یک سوم پستان را درگیر نموده باشد و اگر در بیوپسی سرطان متاستاتیک در لنفاتیک های زیر درم دیده شود سرطان التهابی مطرح می شود .جراحی به استثنای انجام […]

read more »